หลักสูตรยอดนิยม

เหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.นพพร เทพสิทธา

ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้…

อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ประวัติการทำงาน : เริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ศึก…

ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต เกียนตินิย…

อ.ฉัตรชัย สุจริตกุล

ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ …