หลักสูตร วิปัสสนากรรมฐาน

เรียนรู้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 จากวิปัสสนาจารย์ที่เชี่ยวชาญ จนเกิดความเข้าใจและนำไปพัฒนาการปฏิบัติในระดับเข้มข้นได้ด้วยตนเองต่อไปอย่างถูกวิธี

วัตถุประสงค์  :

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการปฏิบัติธรรม จนเข้าใจสติปัฎฐานสี่ เข้าใจสมาธิและการเจริญสติ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมเกิดสัมมาทิฏฐิ มีเหตุผล สามารถมองโลก-มองธรรม ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำประโยชน์ของการฝึกสติ-สมาธิ ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

เนื้อหาสาระ :  (หัวข้อจะอยู่ในกำหนดการฝึกอบรม)

  • บรรยายธรรมเพื่อให้เป้าหมายของชีวิตและแนวทางการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่

จำนวนวัน    :      7  วัน  6 คืน 

แนวทางการอบรม :

–  ธรรมะบรรยาย และให้หลักการในการปฏิบัติธรรม

–  การปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ เดินจงกรม และนั่งสมาธิ

ผู้เข้ารับการอบรม :

บุคลากรที่ผ่านหลักสูตรปฎิบัติธรรมมมาบ้าง ประมาณ  40  คน