หลักสูตรยอดนิยม

เหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.นพพร เทพสิทธา

ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้…

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ประวัติการศึกษา : 2559 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์…

อ.อรัญญา ปูรณัน

ประวัติการศึกษา : สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต การแพทย์และสาธาร…

อ.ฉัตรชัย สุจริตกุล

ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ …