หลักสูตรยอดนิยม

เหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.อรัญญา ปูรณัน

ประวัติการศึกษา : สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต การแพทย์และสาธาร…

ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต เกียนตินิย…

พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ

ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์ – แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมห…

อ.นพพร เทพสิทธา

ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้…