หลักสูตรยอดนิยม

เหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.ธนา เตรัตนชัย

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี …

พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ

ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์ – แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมห…

อ.พูลสุข ตัตวกุล

ประวัติการศึกษา : มสธ. ปริญญาตรี  สาขาคหกรรมศาสตร์ CERT…

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล   พ…