หลักสูตรยอดนิยม

เหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ประวัติการศึกษา : 2559 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์…

อ.มณฑาทิพย์ คุณวัฒนา

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี    อักษรศาสตร์บัณฑิต(เกียรต…

อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัย รังสิต บริหาร…

อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ประวัติการทำงาน : เริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ศึก…