หลักสูตรยอดนิยม

เหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.มณฑาทิพย์ คุณวัฒนา

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี    อักษรศาสตร์บัณฑิต(เกียรต…

อ.อรัญญา ปูรณัน

ประวัติการศึกษา : สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต การแพทย์และสาธาร…

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล   พ…

อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัย รังสิต บริหาร…