หลักสูตรยอดนิยม

เหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล   พ…

อ.พูลสุข ตัตวกุล

ประวัติการศึกษา : มสธ. ปริญญาตรี  สาขาคหกรรมศาสตร์ CERT…

อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ประวัติการทำงาน : เริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ศึก…

อ.ฉัตรชัย สุจริตกุล

ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ …