เหล่าวิทยากรทรงคุณวุฒิ พร้อมสร้างจิตและปัญญาให้แก่ท่านและองค์กรของท่าน

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ประวัติการศึกษา : 2559 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์…

ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต เกียนตินิย…

พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ

ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์ – แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมห…

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล   พ…

อ.ฉัตรชัย สุจริตกุล

ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ …

อ.ธนา เตรัตนชัย

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี …

อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ประวัติการทำงาน : เริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ศึก…

อ.นพพร เทพสิทธา

ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้…

อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัย รังสิต บริหาร…

อ.พูลสุข ตัตวกุล

ประวัติการศึกษา : มสธ. ปริญญาตรี  สาขาคหกรรมศาสตร์ CERT…

อ.มณฑาทิพย์ คุณวัฒนา

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี    อักษรศาสตร์บัณฑิต(เกียรต…

อ.อรัญญา ปูรณัน

ประวัติการศึกษา : สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต การแพทย์และสาธาร…