ศ.2-ในสวน

ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา (Mind and Wisdom Development Centre)

ในยามที่โลกกำลังประสบภาวะผันผวนทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทำให้ผู้บริหารองค์กรและนักธุรกิจเกิดความเครียด สังคมไทยก็รุดหน้าแต่ด้านวัตถุและจะกลายเป็นสังคมบริโภคนิยมตามไปด้วย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ดำริก่อตั้ง “ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา” (Mind and Wisdom Development Centre) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมนำสู่การบริหารงานแบบสากลให้กับ ผู้บริหารในภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งจักนำความสุขและความสำเร็จทั้งต่อชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และการบริหารองค์กร ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยแข็งแรงเป็นสังคมแห่ง  ธรรมาภิบาลที่มั่นคงและยั่งยืนได้

ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา(MWDC) ได้ทำหน้าที่สร้างสรรค์หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย และเหมาะสำหรับนักบริหาร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งทางธุรกิจและทางธรรม มีการจัดวางหลักสูตรเป็น 4 ระดับ(ปัจจุบันมีทั้งหมด 20 หลักสูตร)แบ่งตามจำนวนวันที่อบรม เพื่อรองรับผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาจิตและ ปัญญาอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการด้วย ได้แก่

1.การพัฒนาจิตขั้นพื้นฐาน
2.เสริมการพัฒนาภายในตน
3.ฝึกปฎิบัติในระดับเข้มข้น
4.พัฒนาตนสู่ระดับพุทธิปัญญา
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางในการควบคุมจิตใจ เกิดแนวคิดเชิงบวกต่อการทำงาน และได้เทคนิคการฝึกสติและสมาธิ ช่วยให้เข้าใจตนเอง และผู้อื่นเพื่อที่จะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาอบรมสั้นๆเพียง 1-2 วัน
ช่วยให้เข้าใจหลักธรรมอันลึกซึ้งของพุทธศาสนาได้อย่างง่ายๆ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตและการบริหารงานได้ ค้นพบแนวทางรักษาสภาวะจิตใจให้มั่นคง และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต สามารถเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหา และมองอุปสรรคได้ ใช้เวลาอบรม 2-3 วัน
เพื่อเรียนรู้วิธีของการเจริญสติอย่างถูกต้อง ละเอียดลึกซึ้งทุกอิริยาบถกับวิทยากรที่มีประสบการณในการสอน เจริญสติ พร้อมตอบทุกปัญหาไขข้อสงสัยในการปฏิบัติเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด ใช้เวลาอบรม 4 วัน
เรียนรู้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 จากพระวิปัสสนาจารย์และอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญ จนเกิดความเข้าใจและนำไปพัฒนาการปฏิบัติในระดับเริ่มต้นและระดับเข้มข้นด้วยตนเองต่อไปอย่างถูกวิธี ใช้เวลาอบรม 6-7 วัน

อนึ่ง

ทุกหลักสูตรจำเป็นต้องมีค่าลงทะเบียน เพื่อจะไม่เป็นการรบกวนเงินบริจาค จากงานส่งเสริมวิปัสสนาของยุวพุทธิกสมาคมฯ ที่ผู้บริจาคมีวัตถุประสงค์ให้ใช้เพื่อเผยแผ่ธรรมะ และวิปัสสนาให้แก่บุคคลทั่วไป